ReadyPlanet.com


เอกสารสัญญาต่างๆ


สัญญาซื้อขาย

http://www.buncheeaudit.com/Download/Contact/contact9.doc



ผู้ตั้งกระทู้ 5555 :: วันที่ลงประกาศ 2009-04-25 01:51:05


[1]

ความเห็นที่ 1 (2999312)
http://www.buncheeaudit.com/Contact_form.htm
ผู้แสดงความคิดเห็น 124 วันที่ตอบ 2009-04-25 02:00:34


ความเห็นที่ 2 (2999313)

สัญญาซื้อขายรถยนต์

สัญญานี้ทำขึ้นที่…………………………………………………………

เมื่อวันที่……. เดือน.........................................พ.ศ. .................

ระหว่าง นาย/นาง/นางสาว........................................................................... อายุ...........ปี/ห้างหุ้นส่วนจำกัด......................................... โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา/บริษัท...................................................... จำกัด โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่.............หมู่ที่..…........ ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................

แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ...........…...........................จังหวัด.........................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...................................................ออกให้โดย............................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย" ฝ่ายหนึ่ง กับ

ข. นาย/นาง/นางสาว........................................................................... อายุ...........ปี/ห้างหุ้นส่วนจำกัด......................................... โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา/บริษัท...................................................... จำกัด โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่.............หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย..................................ถนน................................................แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ......................................จังหวัด.........................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...................................................ออกให้โดย................................................. ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ซื้อตกลงซื้อ และผู้ขายตกลงขายรถยนต์ประเภท…………………………… ยี่ห้อ………………………………

แบบ………………………….หมายเลขทะเบียน……….………………. หมายเลขตัวรถยนต์……………………..…………………หมายเลขเครื่องยนต์……………………………….……ทั้งนี้ รายละเอียดของรถยนต์ปรากฏตามสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์แนบท้ายสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "รถยนต์"

ข้อ 2. ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายรถยนต์ตามสัญญานี้ ซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาทั้งสิ้นจำนวน…………………บาท (.......................................………............................)

ข้อ 3. ผู้ซื้อตกลงชำระราคาซื้อขายรถยนต์ให้แก่ผู้ขายทั้งจำนวนเป็นเงินสด ณ ................................................. โดยผู้ขายได้รับไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้

ข้อ 4. ผู้ขายตกลงส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงรับมอบรถยนต์จากผู้ขายในสภาพเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อทุกประการ และให้ถือว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ได้โอนให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้

ข้อ 5. ผู้ซื้อตกลงจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของรถยนต์ในสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเองทั้งสิ้น โดยผู้ขายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวมอบให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้ซื้อดำเนินการตามวรรคแรก หากผู้ซื้อกระทำการใด ๆ หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกกระทำการใด ๆ ที่มีผลให้ผู้ขายได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย ผู้ขายมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้ซื้อได้ทันที

ข้อ 6. การบอกกล่าว ทวงถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ อันพึงมีไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้ทราบแล้วใน วันที่คำบอกกล่าว หรือเอกสารนั้น ๆ พึงไปถึงตามปกติ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ในนาม ..........................................................................จำกัด

ลงชื่อ................................................................ผู้ขาย

( )

ในนาม ..........................................................................จำกัด

ลงชื่อ................................................................ผู้ซื้อ

( )

ลงชื่อ................................................................พยาน

( )

ลงชื่อ................................................................พยาน

( )

ผู้แสดงความคิดเห็น สัญญาซื้อขายรถยนต์ วันที่ตอบ 2009-04-25 02:23:24


ความเห็นที่ 3 (3001704)
ตัวอย่างการเขียน
 
หนังสือมอบอำนาจ
  
ที่ดิน       1ต  
ระวาง....1อ...........................................................  
เลขที่........12.....................หน้าสำรวจ.......234.......  
โฉนดหมายเลขที่...............1345..............................

ตำบล.........ลำปลาทิว..................................................  
อำเภอ.........ลาดกระบัง.................................................  
จังหวัด........กรุงเทพมหานคร........................................
 
---------------------------------------------------
เรื่อง............ไถ่ถอนจากจำนอง..........................................................................................................  
                                                                                                   เขียนที.......134/1..ซอย..1...ถนนลาดพร้าว.....  
                                                                           วันที่....25....เดือน.....มกราคม...........พุทธศักราช.......2539.....  
                                     โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า........นายประเทศ...รักไทย..............................................  
อายุ........34.........ปี  เชื้อขาติ.......ไทย.........สัญชาติ.........ไทย..................บุตร..........นายบุญ,นางใจ..........................  
อยู่ที่บ้าน.......ถนนลาดพร้าว.............................................เลขที่........134/1..................หมู่ที่.........8..................  
ตำบล.........วังทองหลาง.....................อำเภอ............บางกะปิ....................................จังหวัด..........กรุงเทพมหานคร....  
ได้มอบให้.......นายอมร  มากทรัพย์.................อายุ......35.........ปี  เชื้อชาติ.......ไทย............สัญชาติ............ไทย..........  
บุตร..........นายแดง,..นางสุข..........อยู่ที่บ้าน...ถนนรามคำแหง...........เลขที.....85................หมู่ที่..............-..............  
ตำบล........บางกะปิ..........................อำเภอ..........บางกะปิ....................................จังหวัด...........กรุงเทพมหานคร....  
เป็นผู้มีอำนาจจัดการ.....ไถ่ถอนจากจำนองที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างบนนี้..ตามสัญญาจำนองฉบับลงวันที่.............  
ตลอดจนให้ถ้อยคำต่าง..ๆ..ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่............................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
ลงลายมือชื่อ.............................................................
 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้                                 พิมพ์ลายนิ้วมือ                                  ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว
...............................................................ผู้มอบอำนาจ
ลายมือชื่อ          (นายประเทศ  รักไทย)............................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็น                                     ลายพิมพ์นิ้วมือ                                อันแท้จริงของผู้มอบอำนาจและ
..............................ลงลายมือชื่อ 
ผู้มอบอำนาจได้              พิมพ์ลายนิ้วมือ      ต่อหน้าข้าพเจ้า
  
 
 
 
 
..........................................................................พยาน
(นายบวร อุ่นเรือน) .......................................
..........................................................................พยาน
(นายพิชัย งามเด่น) ........................................
  
หมายเหตุ  การลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 
ในกรณีพิมพ์ลายนิ้วมือ  ให้ใช้พิมพ์ลายนิ้วมือซ้าย 
ถ้าใช้อย่างใด  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
โปรดอ่านคำเตือนด้านหลัง
 
ผู้แสดงความคิดเห็น 2323 วันที่ตอบ 2009-04-30 05:01:42


ความเห็นที่ 4 (3001707)

สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

(แบบที่ 1)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่………..………………………………………….…….….………………

เมื่อวันที่…………..เดือน………………………….พ.ศ. ……………..ระหว่าง

………………………………………..อายุ………….ปี ถือบัตร………………เลขที่………….

ออกให้ ณ …………………………………เมื่อวันที่…………………...อยู่บ้านเลขที่………….…ตรอก

/ซอย…………………ถนน……………………ตำบล/แขวง……………….……อำเภอ/เขต…………… จังหวัด…………………………………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

……………………….………โดย.……………………………กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มี อำนาจกระทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…….……ตรอก/ซอย…………………ถนน…………….

ตำบล/แขวง…………………….…..….อำเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………….……… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น บนที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………..……..ในโครงการ……………….ให้แล้วเสร็จภายใน………….วัน

คือในวันที่………………เดือน………………..พ.ศ. …………ทั้งนี้ ต้องทำการก่อสร้างตามรูปแบบราย ละเอียดของแบบ และรายละเอียดกำหนดการดำเนินงานที่แนบท้ายสัญญาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ 2. การก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างต้องยึดหลัก Contract Drawing และ Shop Drawing เป็นหลัก

ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น……………………………บาท

(……………………………….) ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตทุกชนิด

ข้อ 4. ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องการในการก่อสร้าง

ข้อ 5. ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้จัดหาวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างตามรายการวัสดุแนบท้ายสัญญานี้อีกทั้งเป็นผู้รับภาระในค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาที่ต้องใช้ในการก่อสร้างและที่ได้ถูกใช้ไปโดยลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ข้อ 6. ผู้ว่าจ้างอาจจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือตัดถอนรายการวัสดุหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยทั้งนี้ต้องทำเป็นหนังสือเสนอต่อผู้รับจ้างภายในเวลา………..วัน นับแต่วันทำสัญญานี้ ทั้งนี้ไม่รวมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกันมาแทน

ข้อ 7. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างเหมารวมค่าวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขดังนี้

7.1 ค่าจ้างชำระล่วงหน้าต้องชำระภายใน………….วัน นับแต่วันที่มีการทำสัญญานี้ ในอัตราร้อยละ …………..ของค่าจ้างเหมา และค่าวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเป็นเงินจำนวน…………………บาท

(…………………………………..) เพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญา

7.2 ค่าจ้างอีกร้อยละ…………….จะทำการชำระเป็นรายเดือนคำนวณตามผลงานที่แล้วเสร็จตามรายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินการก่อสร้างบ้านตามสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าจ้างรายเดือนภายในวันที่………..ของทุกเดือนโดยทำการหักเงินประกันไว้ร้อยละ……….ของจำนวนค่าจ้างที่เรียกเก็บรายเดือน

เงินประกันที่หักไว้ในวรรคก่อน ผู้ว่าจ้างต้องชำระคืนแก่ผู้รับจ้างภายใน……….วัน นับแต่มีการตรวจรับงานเรียบร้อย

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบหรือรายละเอียดของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างผู้ว่าจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า…………..วัน โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ข้อ 9. ผู้ว่าจ้างอาจเข้าตรวจตราการก่อสร้างได้เป็นครั้งคราวตามสมควร แต่ต้องไม่เป็นการรบกวนหรือขัดขวางการทำงานของผู้รับจ้าง

ข้อ 10. ผู้ว่าจ้างต้องทำการตรวจรับจ้างงานภายใน………..วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจาก ผู้รับจ้างหากไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดเวลานี้ถือว่าผู้ว่าจ้างยอมรับเอางานดังกล่าวแล้วโดยปริยาย

ข้อ 11. ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเอางานบางส่วนตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นดำเนินการทั้งนี้

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ดำเนินการเองโดยตรง

ข้อ 12. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในอุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการก่อสร้างบ้านตามสัญญานี้ พร้อมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับบาปเคราะห์ดังกล่าวด้วย

ผู้รับจ้างดำเนินการดูแลควบคุมสุขลักษณ์และสภาพแวดล้อมทั้งในบริเวณก่อสร้างและรอบ ๆ บริเวณดังกล่าวให้สะอาดอยู่เสมอ

ในกรณีที่งานดังกล่าวนี้ต้องหยุดชะงักลงเพราะเหตุอันมิอาจโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในคู่สัญญานี้ได้ ผู้ว่าจ้างยินยอมให้มีการขยายระยะเวลาออกไปเท่ากับวันเวลาที่ผู้รับจ้างต้องเสียไปเพราะเหตุอันทำให้มีการหยุดชะงักแห่งการงานนั้น

ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดไม่ทำการชำระค่าจ้างงวดหนึ่งงวดใด หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว คู่สัญญาที่เหลืออยู่หรือผู้รับจ้างสามารถทำการบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและให้กรรมสิทธิ์ของบ้าน วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ ตกเป็นของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดผิดสัญญา

ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำการส่งมอบงานล่าช้า ผู้ว่าจ้างสามารถทำการปรับเป็นเงินได้ไม่เกินวันละ ……………….บาท (……………………………) และกรณีที่ผู้รับจ้างก่อความเสียหายอื่น ๆ อีก ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้วจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ………………………………..…..ผู้รับจ้าง

(………………………………….) (………………………………..)

ลงชื่อ………………………………….พยาน ลงชื่อ……………………………………..พยาน

(………………………………….) (……………………………………..)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 555 วันที่ตอบ 2009-04-30 05:07:31


ความเห็นที่ 5 (3001709)

หนังสือจ้างเหมาก่อสร้าง

(บ้านเรือน, ตึก, ห้องแถว, ตึกแถว, โรงงาน, โรงเรียน, โรงแรม, อาคารสำนักงาน ฯลฯ)

สัญญาเลขที่……………. ทำสัญญากัน ณ ………………………………………….

สถาปนิกผู้ออกแบบที่…………………ชื่อ วันที่…….เดือน………พ.ศ. 25…. เวลา…………………น.

ตามใบอนุญาตเลขที่………./……… วิศวกรผู้ควบคุมงานชื่อ……………………………………

ตามใบอนุญาตเลขที่…………………/…………………..

สัญญานี้ทำขึ้นโดยมีคู่ฉบับจำนวน………….ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งหมด สำหรับให้คู่สัญญาต่างยึดถือกันไว้คนละฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญระหว่าง……………………………….

อายุ………ปี ถือบัตรประจำตัว………………………..เลขที่…………………ออกบัตรที่……………

เมื่อวันที่………../……./…….. วันหมดอายุบัตร……/………/…………..ภูมิลำเนาอยู่ที่……………….

หมู่ที่………………ถนน……………………..ตำบล…………………..เขต/อำเภอ…………………….

จังหวัด………………………….เขตไปรษณีย์ที่………….โทรศัพท์………………อาชีพ……………..

ตำแหน่ง……………………….ที่ทำงานอยู่ที่……………………….โทร……………………….ซึ่งใน

สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………………….………………อายุ.………ปี

ถือบัตรประจำตัว……………….…………………เลขที่……………………….ออกบัตรที่……..…….

เมื่อวันที่………../……./…….. วันหมดอายุบัตร……/………/…………..ภูมิลำเนาอยู่ที่……………….

หมู่ที่………………ถนน……………………..ตำบล…………………..เขต/อำเภอ…………………….

จังหวัด………………………….เขตไปรษณีย์ที่………….โทรศัพท์………………อาชีพ……………..

ตำแหน่ง……………………….ที่ทำงานอยู่ที่……………………….โทร……………………….ซึ่งใน

สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาต่อกันดังใจความต่อไปนี้:-

ข้อ 1. ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างสร้าง. ……………………ตามแบบแปลนซึ่งแนบหลังสัญญานี้

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด………วัน นับจากวันทำสัญญานี้ ในราคาค่าจ้างทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน

…………………บาท (……………………………………………) โดยขอเบิกค่าจ้างเป็นงวด ๆ รวม

…………………งวด คือจ่ายกันตามผลงาน ถ้างานงวดใดยังไม่เสร็จจะไม่ขอเบิกล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดที่ระบุไว้ หรือถ้าหากจะมีการอนุญาตให้เบิกเงินล่วงหน้าไปได้เมื่อใดจำนวนเท่าใด ทั้งสองฝ่ายจะบันทึกด้านหลังของสัญญานี้ในทุกฉบับพร้อมทั้งลงชื่อรับรองแทนทุกครั้งที่ได้รับเงินไปด้วย รายละเอียดการจ่ายเงินค่าว่าจ้างแต่ละงวดเป็นดังนี้.-

งวดแรก จ่ายเมื่อผลงานก่อสร้างเสร็จ ……….% คือได้ทำการ…………………………………………

แล้วเสร็จภายในวันที่ ………../……เป็นจำนวนเงิน………………บาท (….. ………………)

งวดสอง จ่ายเมื่อผลงานก่อสร้างเสร็จ ……….% คือได้ทำการ…………………………………………

แล้วเสร็จภายในวันที่ ………../……เป็นจำนวนเงิน………………บาท (….. ………………)

งวดสาม เมื่อผลงานก่อสร้างเสร็จ ……….% คือได้ทำการ…………………………………………

แล้วเสร็จภายในวันที่ ………../……เป็นจำนวนเงิน………………บาท (….. ………………)

งวดสุดท้าย เมื่อผลงานก่อสร้างเสร็จ 100 % คือเมื่อได้ส่งมอบงานที่ว่าจ้างนี้แก่ผู้ว่าจ้างให้ตรวจรับเป็น

ที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วภายในวันที่ ………../……เป็นจำนวนเงิน…………….……………

/……………../……………เป็นจำนวนเงิน…………………….บาท (….. ………………)

ข้อ 2. เครื่องมือและอุปกรณ์……………………เป็นผู้จัดหามา โดยวัสดุที่ใช้ทำการก่อสร้างรวมทั้งสัมภาระอันจำเป็นสำหรับงานก่อสร้าง …………………………เป็นผู้จัดหาเองทั้งสิ้น ซึ่งจะ

ต้องใช้วัสดุและเครื่องมือทุกชนิดตามรายละเอียดของชนิดยี่ห้อรูปสีและลักษณะขนาดปริมาณทั้งคุณภาพและรุ่นปีของสิ่งเหล่านั้นดังนี้คือต้องใช้……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ 3. ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานที่ว่าจ้างนี้ให้แล้วเสร็จตามข้อ 1. คือไม่สามารถส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดได้ภายในวันที่……………………เดือน……………………พ.ศ. 25…….

เวลา…………น. โดยมิใช่ความผิดหรือความล่าช้าในการจัดหาสิ่งที่ต้องจัดหาให้ตามข้อ 1. และหรือข้อ 2. ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ๆ ละ…………….….บาท จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ 4. หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถชำระเงินค่าจ้างให้ตรงตามเวลาที่ระบุไว้ในงวดใดได้ก็ตาม ผู้ว่าจ้างนอกจากจะปรับผู้รับจ้างตามข้อ 3. ไม่ได้แล้ว ผู้ว่าจ้างยังต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าปรับให้ผู้รับจ้างอีกในอัตรา……………% ของยอดเงินที่ค้างชำระสำหรับงวดนั้น ๆ หรือปรับ………………บาท

ต่อวันเช่นกัน จนกว่าจะชำระให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้นั้น

ข้อ 5. ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบสำหรับความชำรุดบกพร่องในการก่อสร้างอันเป็นความเสียหายซึ่งเกิดจากทรัพย์สินที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งที่เกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและของบุคคลอื่นตามสัญญานี้ทุกประการ เว้นแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คนของผู้รับจ้างเป็นผู้กระทำขึ้นหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วนานเกินกว่า

……………วัน

ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความทั้งหมดต่อหน้ากันและเข้าใจดีโดยตลอดแล้วจึงลงชื่อต่อหน้าพยานทุกคนเพื่อเป็นหลักฐานต่อกันสืบไป

ลงชื่อ………………………………………..ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ…………………………………ผู้รับจ้าง

(……………………………………) (…………………………………)

ลงชื่อ………………………………………..พยาน ลงชื่อ………………………………..…พยาน

(……………………………………) (…………………………………)

ผู้แสดงความคิดเห็น 32121 วันที่ตอบ 2009-04-30 05:41:25



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image





Copyright © 2010 All Rights Reserved.